Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА ЈЕЗАВСКИ БЕДЕМ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ У 2015. ГОДИНИ - 03.06.2015.
Jezavski bedem 3 6 2015

Покренут је отворени поступак за доделу јавне набавке радова: „Реализација Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак извођења конзерваторско-рестаураторских радова“, број ЈН ОП 1.3.1/2015, интерни број 73/22-2015.

Позив за подношење понуда као и конкурсна документација објављени су дана 3.6.2015. године на Порталу јавних набавки. О наведеном поступку јавне набавке радова детаљније се можете информисати преузимањем позива и документације са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=737932

Понуде се могу поднeти непосредно или поштом на адресу Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, Смедерево 11 300.

Рок за подношење понуда је 6.7.2015. године до 11.30 часова.

Отварање понуда биће 6.7.2015. године у 12.00 часова у просторијама Регионалног завода.

Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

3.6.2015.