Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА СМЕДЕРЕВСКУ ТВРЂАВУ - 26.06.2015.
Dodatne informacije page 25 6 2015

Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево обратио се „БАЛКАН“ општа занатска задруга Црна Трава са захтевом за додатне информације и појашњења у вези јавне набавке радова „Реализација Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак извођења конзерваторско-рестаураторских радова“ број ЈН ОП 1.3.1/2015 о чему се сви заинтересовани могу информисати на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=765193&idp=738098.

25.6.2015.