Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА ЈЕЗАВСКИ БЕДЕМ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 08.04.2014.
16.1.2014 tvrdjava

Покренут је отворени поступак за доделу јавне набавке радова: „Реализација Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак радова на обнови Језавског бедема“, број ЈН 22/2014, интерни број 3/2014.

Позив за подношење понуда као и конкурсна документација објављени су дана 7.04.2014. године на Порталу јавних набавки. О наведеном поступку јавне набавке радова детаљније се можете информисати преузимањем позива и документације са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs.

Понуде се могу подносити на адресу Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево до 7.05.2014. године до 12,30 часова, а отварање понуда ће се обавити у просторијама Регионалног завода дана 7.05.2014. године са почетком у 13,00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.

Одлука о додели уговора донеће се у року од 5 дана од дана отварања понуда.