Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА КУЛУ 8 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 17.06.2016.
Sl 104 2

Покренут је отворени поступак за доделу јавне набавке радова: „Реализација Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак извођења конзерваторско-рестаураторских радова обнове куле 8 и 9“, број ЈН ОП 1.3.1/2016, интерни број 85/16-2016.

Позив за подношење понуда као и конкурсна документација објављени су дана 17.6.2016. године на Порталу јавних набавки. О наведеном поступку јавне набавке радова детаљније се можете информисати на Порталу јавних набавки, где се на  http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1141563 могу преузети позив и документација.

Понуде се могу доставити поштом или непосредно на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је понедељак 18.7.2016. године до 11.30 часова.

Отварање понуда је 18.7.2016. године у 12.00 часова у просторијама Регионалног завода.

Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

17.6.2016.