Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА СПОМЕНИК У РАКИНЦУ - 14.03.2014.
30.07.2008. rakinac

Покренут је поступак јавне набавке мале вредности за доделу јавне набавке радова за: „Програм санације Споменика палим херојима у ратовима 1912-1918. године у Ракинцу, општина Велика Плана“, бр.набавке 71/2014, бр.ЈНМВ 1/2014.

Позив за подношење понуда као и конкурсна документација објављени су дана 14.03.2014. године на Порталу јавних набавки. О наведеном поступку јавне набавке радова детаљније се можете информисати преузимањем позива и документације са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs.

Понуде се могу подносити на адресу Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево до 24.03.2014. године до 12,30 часова, а отварање понуда ће се обавити у просторијама Регионалног завода дана 24.02.2014. године са почетком у 13,00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора донеће се у року од 3 дана од дана отварања понуда.