Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБУСТАВЉЕН ЈЕ ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 17.08.2020.
Kula 11   2019 1597660826

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, као наручилац радова, обуставио је 03.08.2020. године поступак за доделу јавне набавке за Конзерваторско-рестаураторске радове на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11 Смедеревске тврђаве, ЈН ОП 1.3.3/2020, након што се за извођење радова пријавио само један понуђач са ценом која је знатно већа од процењене вредности јавне набавке.

Отворени поступак за доделу јавне набавке радова покренут је 29.06.2020. године објављивањем Конкурсне документације и Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2798999

Поступак јавне набавке спровела је 30.07.2020. године Комисија Регионалног завода и констатовала да је приспела само једна понуда коју је доставио „Орнамент – инжењеринг“ д.о.о. Београд. Иако је понуда садржала комплетну документацију и доказ о испуњености свих тражених услова, понуђена цена „Орнамент-инжењеринга“ била је знатно већа од процењене вредности радова, за које је Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево обезбедио финансијска средства на Конкурсу Министарства културе и информисања РС за финансирање/суфинанасирање пројеката у области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа у 2020. години и у буџету Града Смедерева.                                                                                                                           

В.М.