Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РС ЗА 2014. ГОДИНУ - 14.02.2014.
16.1.2014 003 1392385829

На Конкурс Министарства културе и информисања за суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2014. години Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је поднео захтев за суфинансирање следећих програма/пројеката:

„Реализација Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве - Наставак радова на обнови Језавског бедема“

Наставком радова на обнови Језавског бедема Смедеревске тврђаве обнавља се последња деоница бедема, чиме се  повезују у целину Мали град и кула 10 и омогућава безбедно разгледање и кретање посетиоца по зиду.

Обнова Језавског бедема је започета обновом куле 7 и зидног платна између кула 7 и 5 у периоду 2006 – 2010 година, којом се ушло у поступак повезивања Малог града и куле 7. У периоду 2011- 2013 година изведена је обнова бедема између кула 7 и 8 и дела бедема од куле 8 до куле 9. Радови су извођени у деоницама које су условила средства опредељена за ову врсту посла.

Наставком радова на обнови зида Језавског бедема завршио би се преостали део зида деонице између кула 8 и 9 и започела обнова деонице између кула 9 и 10, која представља последњу деоницу Језавског бедема, чиме би бедем у потпуности био обновљен.

„Израда Главног пројекта статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве“

Пројекат предвиђа реализацију четврте фазе пројекта, која представља последњу фазу, и подразумева израду Главног пројекта статичке санације и стабилизације куле 11.

Израдом Главног пројекта дефинисаће се методе и начин статичког санирања куле, уз задржавање њеног постојећег положаја.

Претходне фазе овог пројекта обухватиле су израду неколико пројеката који претходе изради Главног пројекта. До сада је извршено археолошко истраживања и израђени су: Пројекат анализа стабилности куле, Идејни пројекат статичке санације и стабилизације Куле11,  Елаборат снимања деформација куле, Елаборат о геотехничким условима санације куле 11  и  извршено је постављање геодетских репера на кули 11 у циљу праћења промена нагнутости куле.

Систематско археолошко истраживање Рамске тврђаве – прва фаза

Пројектом је предвиђено реализовање прве од пет фаза систематског археолошког истраживања Рамске тврђаве, током које је планирано да се истражи северозападна половина утврђења, куле 3, 4 и 5, спољашња зона куле 5 и кружни објекат унутар Тврђаве. Даљом фазном реализацијом читавог Пројекта планирано је сукцесивно истраживање: читавог унутрашњег простора фортификације, скривеног пута, спољашњег бедема, сувог рова и сондажно истраживање ширег околног простора.

Резултати истраживања омогућили би целовито сагледавање: хронолошких оквира, стратиграфије културних хоризоната, функционални склоп саме Тврђаве и везе са околним простором и насељем, као и сагледавање њеног места и улоге у ширим оквирима. Овим употпуњавањем сазнања створили би се предуслови за фазно пројектовање и извођење радова на заштити и презентацији Рамске тврђаве.

Дигитализација архитектонско-техничке, опште, правне и фото документације непокретних културних добара од изузетног и великог значаја

Овим пројектом планирано је започињање активности на пословима дигитализације архитектонско-техничке, опште, правне и фото документације непокретних културних добара, која се налазе у надлежности овог Регионалног завода, односно на територији Браничевског и Подунавског округа.

Као крајњи циљ пројекта дигитализације предвиђено је формирње базе података у којој би се сакупила сва документа и подаци везани за непокретна културна добра на једном месту, што омогућава и јаснији увид у њихово стање, лакше коришћење и ажурирање, а ризик од њиховог оштећења или губитка би се смањио.