Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ТЕНДЕР ЗА НАБАВКУ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА - 17.12.2019.
Tender 1576576685

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је 16.12.2019. године на Порталу јавних набавки објавио позив за подношење понуда за Набавку једног новог теренског службеног аутомобила у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара, број ЈНМВ 1.1.2/2019.

Сви заинтересовани могу преузети позив и конкурсну документацију на линку http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2585325

Понуде се могу поднети непосредно или поштом на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је среда 25.12.2019. године до 11.30 часова. Отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 12.00 часова у просторијама Регионалног завода.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“, а одлука о додели уговора биће донета у року од три дана од дана отварања понуда.

16.12.2019.                                                                                                                                                         В.М.