Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Делатност

Рaд Рeгионaлног зaводa нa обaвљaњу пословa основнe дeлaтности обaвљa сe у оквиру Зaконом прописaних групaциja: истрaживaњe, прикупљaњe и изрaдa докумeнтaциje нeпокрeтних културних добaрa и добaрa коja уживajу прeтходну зaштиту, рeкогносцирaњe и рeaмбулaциja тeрeнa, вaлоризaциja eвидeнтирaних нeпокрeтних културних добaрa, изрaдa прeдлогa и нaцртa одлукa зa утврђивaњe, вођeњe рeгистрa нeпокрeтних културних добaрa, прикупљaњe, изрaдa, проучaвaњe и обрaдa докумeнтaциje уз рeгистaр, зaштитa нeпокрeтних културних добaрa кроз докумeнтaциjу, утврђивaњe условa зa прeдузимaњe мeрa тeхничкe зaштитe, прaћeњe стaњa урбaнистичко просторног плaнирaњa и учeствовaњe у њиховим изрaдaмa, провођeњe мeрa упрaвнопрaвнe зaштитe, изрaдa eлaборaтa зa истрaживaчкe и рeстaурaторско-конзeрaвaторскe рaдовe, рaд нa промоциjи културног нaслeђa, сaрaдњa и пружaњe стручнe помоћи имaоцимa и корисницимa културних добaрa, извођeњe конзeрвaторско-рeстaурaторских рaдовa, археолошка истраживања, стручно усaвршaвaњe кaдровa и учeшћe нa стручним и нaучним скуповимa.

Проблематика заштите непокретних културних добара на подручју Подунавског и Браничевског округа врло је сложена и разноврсна, а произилази из значајног обима споменичких фондова по појединим споменичким врстама, још увек недовољно развијене свести о потреби чувања и одржавања споменичког наслеђа, ниског степена обрађености споменичких фондова по појединим општинама, недостатка редовног прилива материјалних средстава за плански и континуиран стручни рад на обради споменичких фондова, као и недостатка материјалних претпоставки за шире ангажовање на плану техничке заштите, презентације и коришћења непокретних културних добара за задовољавање културних потреба становништва и потреба  културног туризма.

Споменичко наслеђе је веома разноврсно и слојевито, прожето симболичким вредностима које су уписане у колективно памћење нашег народа. Споменички фонд чине многи археолошки локалитети, урбане и руралне целине, објекти народног градитељства, објекти сакралне и профане архитектуре, стара гробља, јавни споменици, спомен обележја и знаменита места.

Заштита културне баштине, а у оквиру ње и заштита споменичког наслеђа, несумљиво је најбитнији процес у очувању културног индентитета једног друштва, индикатор његовог достигнућа и постојаности, а самим тим и снажан импулс његовом даљем битисању. У питању је веома сложен и одговоран посао очувања културног наслеђа и преношења старих знања будућим генерацијама, а тај посао могу да носе само поједници одређених знања, али пре свега израженог сензибилитета и истанчаног слуха.

Градитељску баштину на простору Подинавског и Браничевског округа чини фонд од 154 објекта споменичког наслеђа, од тога:

- 129 споменика културе (од изузетног значаја 3, од великог значаја 13 и некатегорисаних 113)

- 21 археолошко налазиште (од изузетног значаја 2, од великог значаја 1 и 18 некатегорисаних),

- 2 знаменита места (од изузетног значаја 1 и од великог 1)  

- 2 просторне, културно-историјске целине (од великог значаја 1 и  некатегорисана 1) и

- преко 3 900 непокретности под прeтходном зaштитом.

Најзначајнија културна добра на нашој територији су: на првом месту фортификације Смедерево, Кулич, Рам и Голубац; затим средњевековне цркве и манастири Горњак, Витовница, Тршка црква, Копорин, црква на старом гробљу у Смедереву; цркве брвнаре у Селевцу, Лозовику, Смедеревској Паланци, Покајница у Старом Селу и објекти народног градитељства као што су куће различитих стилова, воденице, ваљавице, механе и сл. Најзначајни археолошки локалитети су на римском лимесу Монс Аурес, Дубравица, Виминацијум, Ледерата, Пинкум и Чезава.